James Porazzo dla Xportalu: Nie interesuje nas walka u boku głupców [PL/ENG]

.

English version for our comrades overseas.

Xportal.pl: W pierwszych miesiącach prezydentury Donalda Trumpa widzieliśmy nagłą mobilizację i radykalizację lewicowych liberałów: feministek, social justice warriors, Black Lives Matter i tym podobnych. Jakie są korzenie tej sytuacji?

James Porazzo: Jeśli chodzi o liberałów białych i żydowskich, feministki i homoseksualne lobby, uważam, że jesteśmy świadkami paniki związanej z wyborem Trumpa, którego postrzegają jako wcielenie Hitlera (choć w rzeczywistości jego poglądy są może tylko o 10 lub 15 % różne od ich własnych). Tak więc panikują i starają się wzmocnić swoje zdobycze w niektórych dziedzinach, a w innych naciskają mocniej, aby sparaliżować jego prezydenturę. To fałszywi rewolucjoniści, którzy pomimo wyższego wykształcenia podanego im na srebrnych łyżeczkach, jeszcze nie zdali sobie sprawy, że Trump i ich właśni przywódcy, jak Hillary Clinton, to po prostu dwie strony tej samej monety.

Jeśli chodzi o sprawy typu Black Lives Matter i powiązane grupy, sytuacja rasowa w Ameryce staje się znacznie bardziej spolaryzowana i wroga. Oni otwarcie wypowiedzieli wojnę białym, heteroseksualnym mężczyznom i białym kobietom, które nie poniżają się spółkując z nimi. Bezmyślnie przygotowują grunt pod wojnę rasową w tym kraju. Wojnę, której czarni nigdy by nie wygrali. Parę zamieszek to jedna sprawa, ale dopóki ich społeczności nie będą w stanie wyżywić się bez socjalu Systemu i dopóki nie nauczą się kontrolować swych najbardziej podstawowych instynktów, które wydają się mieć ogromny wpływ na ich zachowanie, nie są to siły rewolucyjne.

X: Co się stało w Charlottesville, co do tego doprowadziło i jakie będą konsekwencje?

JP: W Charlottesville mieliśmy reakcyjną prawicę, w której szeregach jest więcej idiotów niż ustawa przewiduje, a której przywództwo jest prawie w całości złożone z obłąkanych kapitalistów, machających flagami libertarian, Żydów, homoseksualistów i mieszańców rasowych, którzy stają do ulicznych konfrontacji z lewicowo-liberalnymi, żałośnie słabymi białymi psami łańcuchowymi systemu – Antifą – i ich maskotkami w postaci zwiedzionych czarnych i Latynosów, którzy wierzą w wszystko, co widzą na MSNBC i CNN. Totalna g*wnoburza najgorszego rodzaju, gdzie trudno współczuć komukolwiek zaangażowanemu w nią.

Rozbity helikopter i dzieciak-reakcjonista uciekający przed próbującym zamordować go tłumem antifiarzy, rozjeżdżający w efekcie paru z nich, to nic co powinno nam spędzać sen z powiek.

Ze sposobem, w jaki policja radziła sobie z całą sytuacją, to raczej cud, że więcej ludzi nie zostało zabitych po obydwu stronach.

New Resistance nie uczestniczy w żadnej z tych śmiesznych spraw. Wielu z nas było w więzieniu, a pomysł pakowania się w sytuację, w której walczymy u boku idiotów i w efekcie znów trafiamy za kratki, wcale do nas nie przemawia.

X: New Resistance stoi ponad standardowym paradygmatem podziału na prawicę i lewicę. Jaka jest Wasza taktyka podczas tego zamieszania, czy postrzegasz je jako szansę czy zagrożenie dla organizacji?

JP: To dobra okazja. Zainteresowanie tym, co robimy, wzrasta. Chociaż nie będziemy mieli tylu działaczy, ilu zyskalibyśmy sprzedając się, owijając flagą USA i zakładając czapeczki „Make America Great Again”, to nie staramy się budować masowego ruchu głupców. New Resistance i nasze powiązane projekty zmierzają w kierunku czegoś znacznie poważniejszego, przyoblekając w ciało i mięśnie ruch, który nie tylko przetrwa, ale rozkwitnie w brutalnych i krwawych dniach, które znajdują się tuż za horyzontem. Tak więc bardzo uważnie dobieramy swoich współpracowników.

Dziękuję za czas poświęcony na rozmowę, z Rewolucyjnym Pozdrowieniem dla naszych drogich braci i sióstr z Polski.

James Porrazzo, założyciel New Resistance

————————————————————————————

Xportal.pl: During the first months of presidency of Donald Trump, we have seen a sudden rise and radicalization of leftist liberals: feminists, SJWs, BLM and such. What are the roots of this situation?

James Porazzo: When it comes to the white and Jewish liberals, the feminists and the homosexual lobby I believe we are witnessing a panic with the election of Trump, who they see as a Hitler-like figure (when in reality his views are maybe only 10 or 15% removed from their own).  So they are panicking and trying to cement their gains in some areas and in others push further to try to destabilize his Presidency.  These are fake revolutionaries who despite their silver spoon fed college educations, have yet to realize Trump and their own leaders like Hillary Clinton are just opposite sides of the same coin.

As for things like Black Lives Matter and related groups, the racial situation in America is becoming much more polarized and hostile.  They have openly declared war on the straight white male and on the white woman who won’t degrade herself by f*cking them.  They are setting the stage, foolishly, for a race war in this country.  A war blacks could never win.  A few riots is one thing, but until their communities are able to feed themselves without the System’s welfare and until they can learn to control their more base instincts that seem to have an overwhelming influence on their behavior, they are hardly a revolutionary force.

X: What happened in Charlottesville, what have lead to that and what the consequences will be?

JP: In Charlottesville you had the reactionary right wing, whose foots soldiers have more than their fair share of idiots and whose leadership are nearly all deranged capitalists, flag waving libertarians, Jews, homosexuals and race-mixers getting into street confrontations with the liberal-left’s pathetically weak white attack dogs, the antifa, and their misguided pet blacks and Latinos, who believe everything they see on MSNBC and CNN.  A total shit show of the worst kind, where it’s hard to have sympathy for anyone involved.

The helicopter crashing and the reactionary kid who tried to escape the mob trying to murder him killing an antifa in the process is nothing to lose any sleep over.

The way the police handled the whole situation it’s probably a miracle more people didn’t get killed on both sides.

New Resistance doesn’t participate in any of this ridiculousness.  Many of us have been to prison and the idea of being in a situation, fighting alongside a bunch of idiots, where we would likely end up back behind bars has for no good reason has absolutely no appeal to us at all.

X: New Resistance stands above standard left-right paradigm. What is your tactics during this connundrum and do you perceive it as a chance, or a threat for your organization?

JP: It’s a good opportunity.  Interest in what we are doing is rising.  While we aren’t going to get the numbers we would if we debased ourselves by wrapping ourselves in the Red White and Blue and throwing on “Make America Great Again” hats, we are also not trying to build a mass movement of fools.  New Resistance and our related projects are working towards something much more serious, putting the flesh and muscle on a movement that will not only be able to survive, but thrive in the brutal and bloody days that are just over the horizon.  So we are picking who we work with very carefully.

Thank you for taking the time to talk with us and Revolutionary Regards to our dear brothers and sisters in Poland.

James Porrazzo, Founder New Resistance

Dodaj komentarz