Kraków: Dość już żydowskich kłamstw!

Wieczorem 8 lutego kilkunastu falangistów z małopolskich struktur oraz sympatycy Organizacji Falanga i Redakcji Xportal.pl zebrali się pod konsulatem generalnym USA w Krakowie by zaprotestować przeciwko bezprecedensowym atakom i naciskom na Polskę ze strony rzekomych „sojuszników”: USA, Izraela i Ukrainy.

W świetle haniebnej próby fałszowania historii przez kręgi syjonistyczne, pod konsulatem zaprezentowano transparent o wymownej treści „Dość już żydowskich kłamstw!”, a także flagi organizacyjne i narodowe. W wygłoszonym przemówieniu podkreślono, że USA i Izrael od dawna traktują Polskę jak swoją kolonię, której ustrój i prawodawstwo chcą dowolnie kształtować i zapewniono, że młode pokolenie nacjonalistów będzie z całą determinacją walczyło o pełną suwerenność Państwa Polskiego.


7 komentarzy

 1. żydzi to religijno-kulturowa grupa mafijna o rasistowskich założeniach, swoisty syndykat grabieży i mordu tak wynika to wprost z Talmudu ale także z doświadczeń historycznych i literatury faktu. Zaś obecna polityka Izraela uznanego przez ONZ jako państwo rasistowskie urzeczywistniające apardchajd oraz brutalna polityka wielu żydowskich związków wobec Polski trafnie uzasadnia powyższą tezę. Obecnie Żydzi odpowiedzialni za mordy ludobójcze na Polakach, grabieże wespół z zaborcami majątku polskiego i swoistą wściekliznę anty-Polską podjętą na początku ubiegłego wieku w celu uniemożliwienia odrodzenia się Polski i faktycznie okrojeniu jej granic domagają się od świata prawa do grabienia i znieważania Polski. Trzeba przypomnieć Żydom o ich zbrodniach dokonanych na narodzie Polskim przede wszystkim zaplanowanym wyniszczeniu inteligencji i patriotów z ramienia żydowskiego UB. Cały system zbrodni był pod kierownictwem żyda Bermana, Goldberga, Światły, z całym systemem żydowskich zbrodniarzy Morel, krwawa Luna i setek im podobnych – Obecnie pokłosie tych bandytów chce odwracać kota ogonem, żeby grabić i niszczyć, przegrali sprawy przed SN USA 23 Marca 2006 roku – sygnatura Docket Act 02-78-44, oddalającym tym bandytom wszelkie roszczenia wobec Polski to obecnie za sprawą kongresu USA chcą od Polaków 65 miliardów – za ich wyimaginowane roszczenia – już to powinno być podstawą do ścigania ich. Owszem są rozliczenia pomiędzy Polską i Polakami narodu Polskiego a Żydami, Żydzi są winni Polsce i to w złocie pieniądze idące w miliardy. Polska jest wierzycielem wobec Żydów i to co najmniej od roku 1764 długi organizacji żydowskich w ogóle są winne Polakom bajeczną na owe czasy sumę 2,5 miliona (dwa i pół miliona ówczesnych złotych polskich). Tego doliczyła się komisja sejmowa, wybrana do tego w roku 1764. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. Biorąc do tego wymagalne odsetki dokładnie takie jak w żydowskich Bankach – to Żydzi muszą sprzedać Izrael żeby Polskę spłacić (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 311).Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone.

  Fakty ;, Renan w swym dziele „Antichriste“ stwierdza, że niechęć do żydów była już w świecie starożytnym zjawiskiem powszechnym. Zachodzi więc pytanie, dlaczego tak jest? dlaczego tylko w stosunku do żydów istnieje podobna niechęć?

  Przyczyna tego kryje się w samych żydach, przyczym powierzchowność żyda i jego zewnętrzne właściwości odgrywają tutaj podrzędniejszą rolą. Głównym źródłem jest „neszome Jud“, to jest „dusza żydowska“ i jej cechy. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej tej duszy żydowskiej wraz z jej właściwościami i wartościami. Żydzi szerzą i wyznają rasizm oraz dzielą ludzi na ”Gojów” i ”naród wybrany” co wprost oznacz, że wszelkie żydowskie organizacje, gminy oraz związki i stowarzyszenia funkcjonują w Polsce w sprzeciwie z prawem Polski !! Dlatego natychmiast należy domagać się delegalizacji i karania żydów w Polsce.
  Izraelczycy co roku biorą udział w narodowej pielgrzymce do grobu Simona ben Yohai, by szczycić rabina, który poparł wytępienie gojów. (Żydowska Prasa czerwca 9, 1989, p. 56B).
  Rabin Yitzhak Ginsburg oświadczył, „Musimy uznać, że żydowska krew i krew goja nie jest tę samą rzeczą”. (NY Times, czerwiec 6, 1989, p.5).
  Rabin Yaacov Perrin mówi, „Jeden milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokcia”. (NY Codzienne Wiadomości, luty. 28, 1994, p.6).
  „Tylko Żydzi są ludźmi, nie-Żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim –ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)
  „Nie-Żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225)

  • Tyle tylko że biali za czasów apartheidu pomimo że nie traktowali miło czarnych to nie prowadzili wobec nich ludobójstwa, biali poza tym przynieśli tam postęp cywilizacyjny. Izrael natomiast prowadzi politykę eksterminacji rdzennych Palestyńczyków i podsyca waśnie międzykulturowe. Tak więc porównanie rządów białych w RPA a Izraela zdecydowanie wypada na niekorzyść drugiego

 2. Herschel Grynszpan

  Oy vey, antisemites!

  • Jews are a religious and cultural type of mafia /criminal group with racist assumptions, a kind of plunder and murder syndicate, this is the result of the Talmud as well as historical experience and non-fiction.
   Even UN recognized Israeli policy as a racist state implementing aparthaid and the brutal policy of many Jewish ties to Poland aptly justifies this thesis.
   Currently, the Jews responsible for the murder of genocide on the Poles, plundering together with the invaders of the Polish property and a specific anti-Polish rabies taken at the beginning of the last century in order to prevent the rebirth of Poland and actually cutting its borders demand the right to rape and insult Poland.

   It is necessary to remind the Jews of their crimes committed on the Polish nation, primarily the planned destruction of the elite and patriots from the Jewish death department. The whole system of crime was under the leadership of the Jew Berman, Goldberg, Światło, with the whole system of Jewish criminals Morel, Brystygier “bloody Luna” and hundreds of them .

   They never said to the World, that they lost to in Supreme Court on March 23, 2006 – the signature of Docket Act 02-78-44, SC dismissing all the claims against Poland to the Jews bandits. Now, because of the US Congress, they again try to extort 65 bilions from Poles – for their only imaginary claims .

   Poland is a creditor to the Jews, at least from 1764, the debts of Jewish organizations in general are guilty to Poles fabulous at that time, the sum of 2.5 million (two and a half million Polish zlotys then). This was counted by the parliamentary committee, elected to this in 1764. How many loans did not register! The finer claims of wealthier rural gentry probably remained outside the census; finer detail, but so numerous that in total would also contribute to millions.

   The important thing is fact, that there are settlements between Poland – Poles and Jews, Jews are guilty of Poland hundreds in gold; money that goes into trilions. Poland is a creditor to the Jews. Taking into account the interest due, exactly as in the Jewish Banks, Jews must sell Israel to pay back Poland !!! (See F. Koneczny: „Jewish Civilization”, London 1974, p. 311).

Dodaj komentarz