Dla Xportalu: Nordycki Ruch Oporu [PL/ENG]

Redakcja Xportal.pl: W Polsce nie było do tej pory wiele słychać o Nordyckim Ruchu Oporu. Czy moglibyście wyjaśnić naszym czytelnikom, czym jest Wasza organizacja, jakie są jej cele i światopogląd?

– Nordycki Ruch Oporu jest pan-nordycką organizacją narodowosocjalistyczną z oddziałami w Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii. Oddział w Szwecji powstał w 1997 roku, a fiński, do którego należę, został założony w 2008 roku. Wcześniej brakowało w tym kraju silnej oraz ideowej organizacji narodowosocjalistycznej. Zarówno fińscy, jak i polscy nacjonaliści poddawani byli represjom aż do upadku Związku Sowieckiego. Sytuacja wyglądała inaczej w Szwecji, gdzie radykalni nacjonalistyczni działacze ugruntowali swoją pozycję i byli aktywni od dekad. Pierwsi aktywiści uformowali lokalny oddział, wykorzystując doświadczenie naszych towarzyszy zza Zatoki Botnickiej. Robimy dokładnie to, co jest w naszej nazwie, jesteśmy ruchem oporu. Jako narodowi socjaliści przeciwstawiamy się rasowej, politycznej i kulturowej degeneracji i dezintegracji, która ma miejsce w naszych krajach. Wszystko to dzieje się przez skorumpowanych liderów, wypełniających swoje kieszenie kosztem ludzi, którym rzekomo mieli służyć. Bronimy naszej rasy wszystkimi możliwymi środkami i naszym ostatecznym celem jest oczywiście zdobycie władzy oraz ustanowienie rządu zorganizowanego według zasad narodowego socjalizmu.

– Jakie są według Was przyczyny współczesnego kryzysu imigracyjnego w Europie?

– Biorąc pod uwagę przesłanki polityczne dekady przed wydarzeniami z 2015 roku, kryzys migracyjny był nieunikniony. Syjonistyczne lobby napuściło Stany Zjednoczone na kraje  Bliskiego Wschodu, co poskutkowało obaleniem tych przywódców, którzy trzymali islamistów w ryzach. Wynikiem tego była destabilizacja regionu. Oczywiście Unia Europejska jest równie winna wpuszczaniu ich. Gdyby granice były po prostu zamknięte, to nie doszłoby do nawałnicy kolorowych imigrantów.

– Jak oceniacie konsekwencje polityki USA w skali świata, Europy i Waszego kraju?

– Są katastrofalne. W skali światowej, USA utrzymują Środkowy Wschód w stanie ciągłego chaosu, czego wynikiem jest kolorowa inwazja na Europę i Finlandię. Z drugiej strony, ta ogromna zmiana sprawiła, że wielu ludzi otworzyło oczy, a osoby wcześniej niezaangażowane w ruch nacjonalistyczny stały się aktywistami.

– Niewiele mówi się obecnie o stosunkach polsko-fińskich. Jak je oceniacie i jakie powinny one być?

– Myślę, że wielu Finów wciąż uważa Polskę za nieco „egzotyczne” państwo z powodu sowieckiej przeszłości. Polska nie była podmiotem politycznej debaty, jednak kiedy do władzy doszła konserwatywna partia, fińscy marksistowscy politycy i dziennikarze zaczęli płakać nad polskim ”faszyzmem”. Elity w Finlandii są niezadowolone, ponieważ kraje Europy Wschodniej nigdy do końca nie zaakceptowały anglo-syjonistycznej kultury po upadku Związku Sowieckiego. Żywimy nadzieję, że w przyszłości zarówno Polacy, jak i Finowie obalą skorumpowany syjonistyczny system polityczny i będą walczyć o wyzwolenie całej Europy.

– Jak powinny układać się relacje Finlandii z innymi krajami skandynawskimi?

– Kraje nordyckie powinny uformować wolne, niezależne i zjednoczone państwo nordyckie. Państwo narodowo-socjalistyczne z pewnością spotkałoby się z wrogością. W odpowiedzi konieczne byłoby ustanowienie odpowiedniej obrony, która zabezpieczałaby naszą suwerenność, rasę oraz kulturę. Przyszłe państwo musi być również odpowiednio duże, aby się utrzymać i nie powinno być podatne na zagrożenia sankcjami, czy też blokadami.

– Co sądzicie na temat Unii Europejskiej i ogólnie idei zjednoczenia Europy?

– Idea zjednoczonej Europy jest mile widziana, jednak taka Europa powinna zostać zbudowana na nacjonalistycznych zasadach. Obecna federalistyczna i liberalna Unia Europejska narusza suwerenność narodów europejskich i wymusza destruktywne rozwiązania na swoich państwach członkowskich. Kraje nordyckie koniecznie muszą opuścić Unię Europejską, której rządząca internacjonalistyczna klika nie działa w interesie Europejczyków. Dopóki jesteśmy państwem członkowskim, odzyskanie naszej niezależności będzie niemożliwe.

– Jaką rolę w europejskiej i światowej polityce odgrywa z Waszego punktu widzenia Rosja? Jaka powinna być polityka Finlandii wobec tego kraju?

– Finlandia powinna być neutralnym buforem wobec Rosji. Zawsze nim była z powodu rozmiaru naszego państwa oraz położenia. Narodowosocjalistyczna Finlandia będzie walczyć z ekspansją NATO i utrzymywać swoją wolność poprzez kooperację z państwami nordyckimi i własne siły zbrojne. Rola Rosji jest skomplikowana, jednak krytyka obecnej władzy nie powinna oznaczać kooperacji z UE, NATO  lub USA.

– Jaką rolę odgrywa dla Was religia? Czy można w ogóle mówić, że chrześcijaństwo w Szwecji jest jeszcze żywe? Zbory w Waszym kraju zostały już przejęte przez liberalne trendy w protestantyzmie, czy też może ostały się konserwatywne grupy?

– Ewangelicko-Luterański Kościół Finlandii jest kolejną z macek systemu i robi wszystko, aby promować najnowsze chore tendencje oraz sprzyja inwazji poprzez namawianie do patologicznego altruizmu wobec kolorowych, jednocześnie machając tęczowymi flagami i mówiąc ludziom, aby zaakceptowali ”alternatywne style życia”. Istnieją konserwatywne chrześcijańskie grupy, jednak nie są w żaden znaczący sposób zaangażowane w politykę. ”Chrześcijańscy demokraci” są liberalni i zgadzają się na inwazję, tak jak każda inna partia. Ruch przeciwko islamizacji, który możesz zaobserwować w Europie, tak naprawdę nie rozwinął się w Finlandii i cieszę się, że tak się nie stało.

– Określacie się jako narodowi socjaliści. Wiele europejskich narodów ma negatywne doświadczenia z tą ideologią z powodu drugiej wojny światowej. Czy możecie wyjaśnić, co oznacza dla Was narodowy socjalizm?

– Narodowy socjalizm oznacza, mówiąc najprościej, odnalezienie swojego miejsca i rozwijanie własnego potencjału we wspólnocie ludu, a także pracę nad doskonaleniem zarówno siebie, jak i własnego narodu według odwiecznych praw natury. Podstawą naszego światopoglądu jest krew, to nasza wspólnota, przeszłość oraz przyszłość. Naszym obowiązkiem jest to, aby odwieczny łańcuch generacji, którego jesteśmy ostatnim ogniwem, pozostał nienaruszony, aż do wieczności, która nas czeka. Zniszczone państwo może zostać odbudowane, ale utracone więzy krwi nigdy nie zostaną odtworzone.

– Jedną ze spraw, która jest przedmiotem licznych debat wśród europejskich nacjonalistów jest konflikt na Ukrainie. Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii?

– Głównym geopolitycznym powodem tego konfliktu jest ekspansja NATO. Stronnicy obecnego reżimu wspierają system polityczny zniewolony przez UE, USA  i przede wszystkim przez globalną bankową kabałę opartej na lichwiarstwie. Ukraina potrzebuje prawdziwie niezależnego rządu (uformowanego przez narodowych rewolucjonistów), który unormuje obecne problemy z Rosją. To jest po prostu realizm polityczny.

– Kraje skandynawskie są na ogół uznawane za „socjaldemokratyczne utopie” i przykład dla europejskiej lewicy. Jak wygląda obecna sytuacja z Waszej perspektywy?

– Reżim socjaldemokratyczny niszczy dobrobyt, jednocześnie otwierając granice, aby zachować reputację ”cywilizowanego” kraju, który ”wypełnia swoją rolę” poprzez ułatwianie zaistnienia etnicznej katastrofy. Rządzący wolą raczej widzieć swoich rodaków w kolejkach po żywność niż ryzykować bycie potępionymi przez Unię Europejską za niewypełnianie jej rozkazów z dostateczną gorliwością.

– Kraje skandynawskie zostały szczególnie dotknięte przez kryzys imigracyjny. Jakie jest Wasze stanowisko w tej sprawie i jakie rozwiązania proponujecie?

– Multikulturalizm jest destruktywną ideologią narzuconą Europie i dlatego musimy chronić rasową i kulturową integralność Północy. Kolorowi najeźdźcy nigdy się nie zintegrują i deportacja obcych elementów jest istotna, aby stworzyć pokojowe i stabilne warunki w naszych krajach.

– Jak daleko posunięte kompromisy są dla Was do przyjęcia w walce przeciwko demokracji i liberalizmowi? Czy zamierzacie wziąć udział w wyborach parlamentarnych w ramach zdefiniowanych przez obecny system?

– Od IRA, aż do Hezbollahu – rewolucyjne organizacje często wykorzystywały głosowanie, aby dotrzeć do codziennego życia ludzi. Dlatego Ruch Oporu założył partię w Szwecji. Nie uważamy, że zakładanie partii samo w sobie jest kompromisem. Narodowosocjalistyczna partia nigdy nie pójdzie na kompromisy poprzez np. popieranie wyznaczonego przez UE ustawodawstwa, multikulturalizmu, pro-bankowych środków oszczędnościowych lub ograniczanie krajowych sił obronnych. Niemniej jednak polityka jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu.

Jakich rad udzielilibyście polskim radykalnym nacjonalistom?

– Istnieje tradycja współpracy między naszymi narodami przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest marksizm. Od samego początku, Polacy dowodzeni przez Stanisława Roberta Bogusławskiego [1] zaoferowali swoją pomoc Białym w czasach wojny domowej. W czasach międzywojnia odbywały się rozmowy na temat militarnej współpracy według planu Międzymorza Piłsudskiego. Radykalni nacjonaliści w Europie utrzymywali bliski kontakt, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat i jest to coś, co do czego z całego serca zachęcam wszystkich aktywistów i organizacje. Niech nasze sukcesy staną się inspiracją dla towarzyszy z całej Europy, którzy biorą udział w tej samej walce.

[1] Stanisław Bogusławski – rotmistrz Legionu Polskiego w Finlandii. Podczas wojny domowej w Finlandii w latach 1917-1918 walczył przeciwko Armii Czerwonej.

English version

– So far, little has been heard about Nordic Resistance Movement in Poland. Could you introduce our readers to your organisation and explain what your worldview is?

– Nordic Resistance Movement is the pan-Nordic National Socialist organization with chapters in Finland, Sweden, Norway and Denmark. The Swedish branch was founded in 1997, and the Finnish one to which I belong was formed in 2008. Before that, the country lacked a strong ideological National Socialist organization, as the Finns, like the Poles, had had the nationalist movement suppressed until the fall of the Soviet Union. The situation was different in Sweden where the nationalist radical activists had established themselves and had been active for decades. The first Finnish activists formed the local chapter utilizing the experience of our comrades across Gulf of Bothnia. We do exactly what it says on the tin, we are a resistance movement. As national socialists, we resist the racial, political and cultural degeneration and disintegration going on in our countries thanks to the corrupt leaders who are lining their pockets at the expense of the people they supposedly serve. We defend our race by whatever means, and naturally our ultimate goal is power and a government organized under National Socialist principle.

 According to you, what are the reasons for the current immigration crisis in Europe?

– Given the political circumstances during the decades preceding the events of 2015, the migrant crisis was bound to happen. The Zionist lobby sicced the United States on Middle Eastern state after another and toppled the strongmen who used to keep islamists under control, thus destabilizing the region. Of course, the European Union is equally guilty for letting them in. If European Union had simply shut the gates, the flood of non-whites wouldn’t have been possible in the first place.

 How do you rate the consequences of US policy in the world, Europe and your country?

– Catastrophic. On the world scale, US has kept the Middle East in a perpetual state of chaos, which is directly responsible for causing the nonwhite invasion in Europe and in Finland. Although, this unprecedented change has caused many people to wake up, and we’ve seen many people who have previously been uninvolved in nationalism take part in activism.

– Nothing much is being said about Polish-Finnish relations. How would you rate them and what they should look like?

– I think many Finnish people still view Poland as a somewhat „exotic” country because of the Soviet past. Poland didn’t use to be part of public political debate, but since the new conservative government was elected in Poland, Finnish cultural marxist politicians and journalists have started to cry out about Polish „fascism”. The elite in Finland is very upset because Eastern European peoples never quite absorbed the Anglo-Zionist culture after the fall of Soviet rule. We hope that in the future both Polish and Finnish people will overthrow the corrupt Zionist political system and fight to liberate whole Europe.

– What should the relations between Scandinavian countries look like?

– Nordic countries should form a free, independent and united Nordic state. A national socialist state would surely face hostility, so we have to be able to present a credible defense, one capable of safeguarding our sovereignty, race and culture. The future state would also be large enough to sustain itself, and wouldn’t be so vulnerable to the threats of sanctions or a blockade, for example.

 What do you think about the European Union and the whole idea of united Europe?

– The idea of a united Europe in itself is a welcome one, but it would have to be built within nationalist framework. However, the current federalist and liberal European Union violates the sovereignty of the European nations and forces destructive policy after another on its member states. Nordic countries must definitely withdraw from the European Union whose corrupt internationalist ruling clique doesn’t hold the best interests of Europeans at heart. While we are still a member state, reasserting our independence will be impossible.

 Which role in European and world politics does Russia play from your point of view? What should be the Finnish policy towards this country?

– Finland should be a neutral buffer zone from Russia’s point of view – as we always have been because of our size and location. A National Socialist Finland would fight strongly against NATO expansion and preserve its own freedom via Nordic cooperation and strong domestic military. The role of Russia is a complex one, but to criticize its regime’s flaws should never mean cooperation with EU, NATO or the USA.

– What role does religion play according to you? Is Christianity in Finland still alive? Have the churches in your country been completely taken over by the liberal trends in Protestantism, or are there some conservative groups left?

– The Evangelic Lutheran Church is just another tentacle of the system, and does its best to promote the latest sick trends and aid the invasion by promoting pathological altruism towards the non-whites while waving rainbow flags and telling people to be accepting of „alternative lifestyles”. There conservative christian groups out there, but they aren’t involved in politics in a meaningful way, „Christian democrats” are liberal and totally pro-invasion, just like any other party. The counterjihadist movement you have seen in Europe never really took root in Finland, and I am glad it didn’t.

– You describe yourselves as National-Socialists. Many European nations have negative experiences related to this ideology because of World War II. Could you explain what does National-Socialism mean to you?

– National Socialism means, simply put, finding one’s place and fulfilling one’s potential in the community of the folk, and working for the betterment of both yourself and your people under the eternal order of the nature. The cornerstone of our worldview is blood, it is our community, history and future. And we are responsible that the endless chain of generations of which we are but the latest link continues unbroken, forward to the infinity ahead of us. Destroyed country can be rebuilt, but lost blood can never be recreated.

 One of the issues that raise a considerable amount of debate between European nationalists is the Ukraine conflict. What is your position on this issue?

– The main geopolitical reason for the conflict is NATO expansion. Supporters of the current regime support a political system enslaved by EU, the USA, and – above all – a global banking cabal based on usury. Ukraine needs a true sovereign government (formed by nationalist revolutionaries) that could sort out the current problems with Russia. This is all basic political realism.

 Scandinavian countries are generally seen as “social democratic utopias” and as an example to follow for the European left. What does the actual situation look like from your point of view?

– They social democratic regime that simultaneously destroys the welfare of the people while opening the gates and pouring millions to invaders to maintain their reputation as a „civilized” country that „does its part” by facilitating an unmitigated ethnic disaster. The rulers would rather see all the natives in breadlines than risk condemnation from European Union for not following their orders loyally enough.

 Scandinavian countries have been affected by the immigration crisis in particular. What is your approach to this problem and what solution do you propose?

– Multiculturalism is a destructive ideology forced upon Europe and we need to protect the racial and cultural integrity of the North. The non-white invaders will never integrate, and deportation of the foreign elements is crucial to creating peaceful and stable conditions in our nations.

 How far-reaching compromises are you willing to accept in your fight against democracy and liberalism? Are you seeking to participate in parliamentary elections within the framework defined by the current system?

– From the IRA all the way to Hezbollah, revolutionary organizations have often utilized the ballot in order to get closer to the every-day life of the people. This is why the Resistance Movement has founded a party in Sweden. We don’t think founding a party is a compromise per se. A National Socialist party will never do compromises by e.g. supporting EU-designated legistlation, multiculturalism, pro-banking sector austerity policies, or eroding of our national defence forces. However, party politics is always only a means to an end.

– What advice could you give to Polish radical nationalists?

– There’s a tradition of co-operation between our nations against the common threat of Marxism. From the very beginning, Poles led by Stanislaw Robert Prus-Boguslawski offered their help to the Whites during the days of Civil War, and during the Interwar era there were talks about military co-operation, according to Pilsudski’s Intermarium plan. Radical nationalists around Europe have maintained close contacts, especially during the last few years and this is something I wholeheartedly encourage all activists and organizations to keep on doing. Let our successes be an inspiration to the comrades all around Europe taking part in the same struggle.

Dodaj komentarz